Conference/Workshop/Poster Papers:
 • Hao Zhao, Si Wu*, Haifeng Liu, Zhixiang Tang, Xiaochun He, Yinlong Xu.

  Toward Optimal Repair and Load Balance in Locally Repairable Codes.

  52st International Conference on Parallel Processing (ICPP'23).

 •  Quan Zhou, Haiquan Wang, Xiaoyan Yu, Cheng Li*, Youhui Bai, Feng Yan and Yinlong Xu

  MPress: Democratizing Billion-Scale Model Training on Multi-GPU Servers via Memory-Saving Inter-Operator Parallelism

  HPCA'23 

 • Jingbo Su, Jiahao Li, Luofan Chen, Cheng Li, Kai Zhang Liang Yang, Sam H. Noh, Yinlong Xu.

  Revitalizing the Forgotten On-Chip DMA to Expedite Data Movement in NVM-based Storage Systems

  FAST'23

 •  Ziyue Qiu, Juncheng Yang, Juncheng Zhang, Cheng Li*, Xiaosong Ma, Qi Chen, Mao Yang, and Yinlong Xu.

  FrozenHot Cache: Rethinking Cache Management for Modern Hardware. 

  EuroSys'23

 •  Yiduo Wang, Yufei Wu, Cheng Li*, Pengfei Zheng, Biao Cao, Yan Sun, Fei Zhou, Yinlong Xu, Yao Wang, and Guangjun Xie. 

  CFS: Scaling Metadata Service for Distributed File System via Pruned Scope of Critical Sections. 

  EuroSys'23

 •  Wenzhe Zhu, Yongkun Li*, Erci Xu, Fei Li, Yinlong Xu, John C.S. Lui.DiffForward: On Balancing Forwarding Traffic for Modern Cloud Block Services via Differentiated Forwarding. ACM SIGMETRICS, Orlando, Florida, USA, June 19-23, 2023.

 •  Yipeng Xing, Yongkun Li*, Zhiqiang Wang, Yinlong Xu, John C.S. Lui. LightTraffic: On Optimizing CPU-GPU Data Traffic for Efficient Large-scale Random Walks. IEEE International Conference on Data Engineering, Anaheim, California, USA, April 3–7, 2023.

 •  Shuai Lin, Rui Wang, Yongkun Li, Yinlong Xu, John C.S. Lui, Fei Chen, Pengcheng Wang, Lei Han.
  Towards Fast Large-scale Graph Analysis via Two-dimensional Balanced Partitioning. ICPP’22.

 •  Shuang Ma, Si Wu, Cheng Li, Yinlong Xu.
  “Repair-Optimal Data Placement for Locally Repairable Codes with Optimal Minimum Hamming Distance”
  ICPP’22.

 •  Qianli Wang, Si Wu, Yongkun Li, Yinlong Xu, Fei Chen, Pengcheng Wang, Lei Han.
  “HPUCache: Toward High Performance and Resource Utilization in Clustered Cache via Data Copying and Instance Merging”
  IWQoS’22.

 •  Qiang Zhang, Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, Yinlong Xu and Si Wu.
  “DEPART: Replica Decoupling for Distributed Key-Value Storage”
  FAST’22.

 •  Si Wu, Qingpeng Du, Patrick P. C. Lee, Yongkun Li, Yinlong Xu.
  “Optimal Data Placement for Stripe Merging in Locally Repairable Codes.”
  accepted by INFOCOM’2022.

 •  Youhui Bai, Cheng Li, Quan Zhou, Jun Yi, Ping Gong, Feng Yan, Ruichuan Chen, Yinlong Xu.
  “Gradient Compression Supercharged High-Performance Data Parallel DNN Training”
  SOSP’21.

 •  Zewen Jin, Yiming Zhu, Jiaan Zhu, Dongbo Yu, Cheng Li, Ruichuan Chen, Istemi Ekin Akkus, Yinlong Xu.
  “Lessons Learned from Migrating Complex Stateful Applications onto Serverless Platforms”
  the ACM Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys’21).

 •  Chengru Yang, Zhehao Li, Chaoyi Ruan, Guanbin Xu, Cheng Li, Ruichuan Chen, Feng Yan.
  “PerfEstimator: A Generic and Extensible Performance Estimator for Data Parallel DNN Training”
  2021 IEEE/ACM International Workshop on Cloud Intelligence (CloudIntelligence 2021).

 •  Xusheng Chen, Haoze Song, Jianyu Jiang, Chaoyi Ruan, Cheng Li, Sen Wang, Nicholas Zhang, Reynold Cheng, Heming Cui.
  “Achieving Low Tail-latency and High Scalability for Serializable Transactions in Edge Computing”
  EuroSys’21.

 •  Qiliang Li, Min Lyu, Liangliang Xu, Yinlong Xu, and Wei Wang.
  “Fast Reconstruction for Large Disk Enclosures Based on RAID2.0”
  ICPP’21.

 •  Yiduo Wang, Cheng Li, Xinyang Shao, Youxu Chen, Feng Yan, Yinlong Xu.
  “Lunule: An Agile and Judicious Metadata Load Balancer for CephFS”
  SC’21.

 •  Lulu Yao, Yongkun Li, Jiawei Li, Weijie Wu, and Yinlong Xu.
  “Progressive Memory Adjustment with Performance Guarantee in Virtualized Systems”
  ICPP’21.

 •  Yingqiang Zhang, Chaoyi Ruan, Cheng Li, Xinjun Yang, Wei Cao, Feifei Li, Bo Wang, Jing Fang, Yuhui Wang, Jingze Huo, Chao Bi.
  “Towards Cost-Effective and Elastic Cloud Database Deployment via Memory Disaggregation”
  VLDB’21.

 •  Yongkun Li, Zhen Liu, Patrick P. C. Lee, Jiayu Wu, Yinlong Xu, Yi Wu, Liu Tang, Qi Liu, Qiu Cui.
  “Differentiated Key-Value Storage Management for Balanced I/O Performance”
  ATC’21.

 •  Jiawei Wang, Cheng Li, Kai Ma, Jingze Huo, Feng Yan, Xinyu Feng, Yinlong Xu.
  “AutoGR: Automated Geo-Replication with Fast System Performance and Preserved Application Semantics”
  VLDB’21.

 •  Hao Chen, Chaoyi Ruan, Cheng Li, Xiaosong Ma, Yinlong Xu.
  “SpanDB: A Fast, Cost-Effective LSM-tree Based KV Store on Hybrid Storage”
  FAST’21.

 •  Shixiong Zhao, Xusheng Chen, Cheng Wang, Fanxin Li, Ji Qi, Heming Cui, Cheng Li, Sen Wang.
  “HAMS: High Availability for Distributed Machine Learning Service Graphs”
  DSN’20.

 •  Xin Sheng, Linli Xu, Junliang Guo, Jingchang Liu, Ruoyu Zhao, Yinlong Xu.
  “IntroVNMT: An Introspective Model for Variational Neural Machine Translation”
  AAAI 2020: 8830-8837, New York, USA, Feb. 7-12, 2020

 •  Ye Lu, Kunpeng Xie, Guanbin Xu, Dong Han, Cheng Li, Tao Li.
  “MTFC: A Multi-GPU Training Framework for Cube-CNN-based Hyperspectral Image Classification”
  TETC’20.

 •  Jun Yi, Chengliang Zhang, Wei Wang, Cheng Li, Feng Yan.
  “Not All Explorations Are Equal: Harnessing Heterogeneous Profiling Cost for Efficient MLaaS Training”
  IPDPS’20.

 •  Zhiqi Lin, Cheng Li, Youshan Miao, Yunxin Liu, Yinlong Xu.
  “PaGraph: Scaling GNN Training on Large Graphs via Computation-aware Caching and Partitioning”
  SoCC’20.

 •  Rui Wang, Yongkun Li, Hong Xie, Yinlong Xu, John C. S. Lui.
  “GraphWalker: An I/O-Efficient and Resource-Friendly Graph Analytic System for Fast and Scalable Random Walks”
  ATC’20.

 •  Liangliang Xu, Min Lyu, Qiliang Li, Lingjiang Xie, Yinlong Xu.
  “SelectiveEC: Selective Reconstruction in Erasure-coded Storage Systems”
  HotStorage’20.

 •  Liangliang Xu, Min Lyu, Zhipeng Li, Cheng Li, Yinlong Xu.
  “PDL: A Data Layout towards Fast Failure Recovery for Erasure-coded Distributed Storage Systems”
  IEEE INFOCOM, July 6-9, 736-745, 2020.

 •  Qiang Zhang, Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, Yinlong Xu, Qiu Cui, Liu Tang.
  “UniKV: Toward High-Performance and Scalable KV Storage in Mixed Workloads via Unified Indexing”
  ICDE’20.

 •  Fan Guo, Yongkun Li, John C. S. Lui, Yinlong Xu.
  “DCUDA: Dynamic GPU Scheduling with Live Migration Support”
  SoCC’19.

 •  Fan Guo, Yongkun Li, Min Lv, Yinlong Xu, John C. S. Lui.
  “HP-Mapper: A High Performance Storage Driver for Docker Containers”
  SoCC’19.

 •  Yongkun Li, Chengjin Tian, Fan Guo, Cheng Li, and Yinlong Xu.
  “ElasticBF: Elastic Bloom Filter with Hotness Awareness for Boosting Read Performance in Large Key-Value Stores”.
  ATC’19.

 •  Hao Chen, Cheng Li, Yubiao Pan, Min Lyu, Yongkun Li, Yinlong Xu.
  “HCFTL: A Locality-Aware Page-Level Flash Translation Layer”.
  DATE’19.

 •  Zhipeng Li, Min Lv, Yinlong Xu, Yongkun Li, and Liangliang Xu.
  “D3: Deterministic Data Distribution for Efficient Data Reconstruction in Erasure-Coded Distributed Storage Systems”.
  IPDPS’19.

 •  Yongkun Li, Zhiyong Wu, Shuai Lin, Hong Xie, Min Lv, Yinlong Xu, John C.S. Lui.
  “Walking with Perception: Efficient Random Walk Sampling via Common Neighbor Awareness”.
  ICDE’19.

 •  Xie Hong, Yongkun Li, John C.S. Lui.
  “Understanding Persuasion Cascades in Online Product Rating Systems”.
  AAAI’19.

 •  Xie Hong, Yongkun Li, John C.S. Lui.
  “Optimizing Discount \& Reputation Trade-offs in E-commerce Systems: Characterization and Online Learning”.
  AAAI’19.

 •  Yueming Zhang, Yongkun Li, Fan Guo, Cheng Li, Yinlong Xu.
  “ElasticBF: Fine-grained and Elastic Bloom Filter Towards Efficient Read for LSM-tree-based KV Stores.”
  The 10th USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems (USENIX HotStorage 2018), Boston, MA, USA, July 2018.

 •  Fan Guo, Junping Zhao, Yongkun Li, Kun Wang, Yinlong Xu, John C. S. Lui.
  “DCUDA: Dynamic GPU Sharing via Live Migration.”
  Proceedings of the 2018 USENIX Annual Technical Conference, Poster (USENIX ATC 2018 Poster), Boston, MA, USA, July 2018.

 •  Cheng Li, Nuno Preguiça and Rodrigo Rodrigues.
  “Fine-grained Consistency for Geo-Replicated Systems.”
  Proceedings of the 2018 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2018), Boston, MA, USA, July 2018.

 •  Helen H. W. Chan, Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, and Yinlong Xu.
  “HashKV: Enabling Efficient Updates in KV Storage via Hashing.”
  Proceedings of the 2018 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2018), Boston, MA, USA, July 2018.

 •  Chen Yang, Min Lyu, Yongkun Li, Qianqian Zhao, Yinlong Xu.
  “SSRW: A Scalable Algorithm for Estimating Graphlet Statistics Based on Random Walk.”
  DASFAA (1) 2018: 272-288

 •  Xin Wang, Yinlong Xu, and Richard T.B. Ma.
  “Paid Peering, Settlement-Free Peering, or Both?”
  accepted by INFOCOM’2018.

 •  Rongwei Yang, Cuiying Feng, Luning Wang, Kui Wu, and Yinlong Xu.
  “On the Optimal Monitor Placement for Inferring Additive Metrics of Interested Paths.”
  accepted by INFOCOM’2018.

 •  Qiang Zhang, Jie Liang, Yinlong Xu, and Yongkun Li.
  “Research of SSD Array Architecture Based on Workload Awareness.”
  National Conference of Information Storage (CCF 信息存储年会), Xi’an, China, 2017. 全国信息存储技术学术年会优秀论文.

 •  Zhipeng Li, Yinlong Xu, Yongkun Li, Chengjin Tian and Youhui Bai.
  “PDS: An I/O-Efficient Scaling Scheme for Parity Declustered Data Layout.”
  ICPP’2017, August 14-17, 2017, Bristol, UK.

 •  Fan Guo, Yongkun Li, Yinlong Xu, Song Jiang, and John C. S. Lui.
  “SmartMD: A High Performance Deduplication Engine with MixedPages.”
  USENIX ATC’2017, July 12-14, 2017, Santa Clara, CA, USA.

 •  Xin Wang, Richard T. B. Ma and Yinlong Xu.
  “On Optimal Two-Sided Pricing of Congested Networks.”
  ACM SIGMETRICS’2017, June 5-9, 2017, Urbana-Champaign, Illinois, USA.

 •  Shuzhan Wei, Yongkun Li, Yinlong Xu, and Si Wu.
  “DSC: Dynamic Stripe Construction for Asynchronous Encoding in Clustered File System.”
  INFOCOM’2017, May 1-4, 2017, Atlanta, USA.

 •  Mao Zou, Richard T.B. Ma, Xin Wang, Yinlong Xu.
  “On Optimal Service Differentiation in Congested Network Markets.”
  INFOCOM’2017, May 1-4, 2017, Atlanta, USA.

 •  Pengpeng Zhao, Yongkun Li, Hong Xie, Zhiyong Wu, Yinlong Xu, and John C. S. Lui.
  “Measuring and Maximizing Influence via Random Walk in Social Activity Networks.”
  The 22nd International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA’2017), March 27-30, Suzhou, China.

 •  Wei-Yen Day, Ninghui Li, and Min Lyu.
  “Publishing Graph Degree Distribution with Node Differential Privacy.”
  SIGMOD’2016: 123-138

 •  Neng Wang, Yinlong Xu, Yongkun Li, and Si Wu.
  “OI-RAID: A Two-layer RAID Architecture towards Fast Recovery and High Reliability.”
  The 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks(DSN’2016), June 28 – July 01, 2016, Toulouse, France.

 •  Yongkun Li, Helen H. W. Chan, Patrick P. C. Lee, and Yinlong Xu.
  “Elastic Parity Logging for SSD RAID Arrays.”
  46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks(DSN’2016), June 28 – July 01, 2016, Toulouse, France.

 •  Meitian Huang, Weifa Liang, Zichuan Xu, Wenzheng Xu, Song Guo, and Yinlong Xu.
  “Dynamic Routing for Network Throughput Maximization in Software-Defined Networks.”
  INFOCOM, April 10-15,2016, San Francisco, CA, USA.

 •  Si Wu, Yinlong Xu, Yongkun Li and Yunfeng Zhu.
  “POS: A Popularity-based Online Scaling Scheme for RAID-Structured Storage Systems.”
  The 33rd IEEE International Conference on Computer Design, October 18-21, 2015, New York City, USA.

 •  Xin Wang, Richard T. B. Ma and Yinlong Xu.
  “The Role of Data Cap in Two-part Pricing under Market Competition. ”
  Proceedings of the 4th Workshop on Smart Data Pricing (SDP), Hong Kong, China, April 27, 2015. Bell labs Best Paper Award.

 •  Yubiao Pan, Yongkun Li, Yinlong Xu, and Zhipeng Li.
  “Grouping-based Elastic Striping with Hotness Awareness for Improving SSD RAID Performance.”
  Proceedings of the 45th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2015) , Rio de Janeiro, Brazil, June 2015.

 •  Min Xu, Yunfeng Xu, Patrick P.C. Li, and Yinlong Xu.
  “Even data placement for load balance in reliable distributed deduplication storage systems”
  IEEE 23rd International Symposium on Quality of Service (IWQoS’2015): 349-358, Jun 15-16, 2015, Portland, OR, USA.

 •  Xin Wang, Richard T.B. Ma, Yinlong Xu, and Zhipeng Li.
  “Sampling Online Social Networks via Heterogeneous Statistics.”
  INFOCOM 2015,Hong Kong, China, April 26-May 1, pp: 2587-2595.

 •  Cheng Li, João Leitão, Allen Clement, Nuno Preguiça, and Rodrigo Rodrigues.
  “Minimizing Coordination in Replicated Systems.”
  In Proceedings of the Workshop on Principles and Practice of Consistency for Distributed Data (PaPoC 2015, collocated with EuroSys), Bordeaux, France, 2015.

 •  Daniel Porto, João Leitão, Cheng Li, Allen Clement, Aniket Kate, Flavio Junqueira, and Rodrigo Rodrigues.
  “Visigoth Fault Tolerance.”
  In Proceedings of the 10th European Conference on Computer Systems (EuroSys 2015), Bordeaux, France, 2015. Lower Bound and Correctness Proofs for Consensus in the Visigoth Model. Daniel Porto, João Leitão, Cheng Li, Allen Clement, Aniket Kate, Flavio Junqueira, and Rodrigo Rodrigues. Technical Report, Nova University of Lisbon, 2015.

 •  Cheng Li, João Leitão, Allen Clement, Nuno Preguiça, Rodrigo Rodrigues and Viktor Vafeiadis.
  “Automating the Choice of Consistency Levels in Replicated Systems.”
  In Proceedings of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2014), Philadelphia, PA, USA.

 •  Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, and John C. S. Lui.
  “Stochastic Analysis on RAID Reliability for Solid-State Drives.”
  Proceedings of the 32nd IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Braga, Portugal, October 2013.

 •  Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, and John C. S. Lui.
  “Stochastic Modeling of Large-Scale Solid-State Storage Systems: Analysis, Design Tradeoffs and Optimization.”
  Proceedings of ACM SIGMETRICS (Full paper), Pittsburgh, PA, June 2013.

 •  Jianhua Li, Liang Shi, Qing’an Li, Chun Jason Xue, Yiran Chen, and Yinlong Xu.
  “Cache coherence enabled adaptive refresh for volatile STT-RAM.”
  Design, Automation and Test in Europe(DATE)’2013, March 18-22, Grenoble, France, pp:1247-1250.

 •  Yunfeng Zhu, Patrick P. C. Lee, Liping Xiang, Yinlong Xu and Lingling Gao.
  “A Cost-based Heterogeneous Recovery Scheme for Distributed Storage Systems with RAID-6 Codes.”
  Proc. of the 42nd IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks – Performance and Dependability Symposium (DSN-PDS), Boston, MA, June 2012.

 •  Cheng Li, Daniel Porto, Allen Clement, Johannes Gehrke, Nuno Preguiça, and Rodrigo Rodrigues.
  “Making Geo-Replicated Systems Fast as Possible, Consistent when Necessary.”
  In Proceedings of the 10th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 2012), Hollywood, CA, USA.

 •  Pedro Fonseca, Cheng Li, and Rodrigo Rodrigues.
  “Finding Complex Concurrency Bugs in Large Multi-Threaded Applications.”
  In Proceedings of the 6th European Professional Society on Computer Systems (EuroSys 2011), Salzburg, Austria.

 •  Pedro Fonseca, Cheng Li, Vishal Singhal and Rodrigo Rodrigues.
  “A study of the Internal and External Effects of Concurrency Bugs.”
  In Proceedings of the 40th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2010), Chicago, USA.

 •  Yunfeng Zhu, Patrick P. C. Lee, Yuchong Hu, Liping Xiang, and Yinlong Xu.
  “On the Speedup of Single-Disk Failure Recovery in XOR-Coded Storage Systems: Theory and Practice.”
  Proc. of the 28th IEEE Conference on Massive Storage Systems and Technologies (MSST 2012) , Monterey, CA, April 2012.

 •  Liping Xiang, Yinlong Xu, John C.S. Lui, and Qian Chang.
  “Optimal Recovery of Single Disk Failure in RDP Code Storage Systems.”
  ACM SIGMETRICS 2010.

 •  Pei Li, John C.S. Lui, and Yinlong Xu.
  “A Stochastic Model for BitTorrent-like Systems.”
  MAMA, SIGMETRICS Workshop, 2008, also appears in ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, Vol. 36, Issue 2, pp. 116-118, 2008.

 •  Qi Zhang, Yurong Chen, Yimin Zhang, and Yinlong Xu.
  “SIFT implementation and optimization for multi-core systems.”
  IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, IPDPS’2008, Washington, DC, USA, April 14-18, pp:1-8.

 •  Qi Zhang, Yurong Chen, Jianguo Li, Yimin Zhang, and Yinlong Xu.
  “Parallelization and Performance Analysis of Video Feature Extractions on Multi-Core Based Systems.”
  2007 International Conference on Parallel Processing (ICPP 2007), Sept.10-14, 2007, Xi’an, China.

 •  Kun Wang, Fan Yang, Qian Zhang, Dapeng Oliver Wu, and Yinlong Xu.
  “Distributed Cooperative Rate Adaptation for Energy Efficiency in IEEE 802.11-based Multi-hop Networks.”
  the Third International Conference on Quality of Service in Heterogeneous Wired/Wireless Networks (QShine 2006), August 7-9, Waterloo, Ontario, Canada. (获最佳论文奖).

Journal Papers:
 • Si Wu, Zhirong Shen, Patrick P. C. Lee, Zhiwei Bai, Yinlong Xu.

  "Elastic Reed-Solomon Codes for Efficient Redundancy Transitioning in Distributed Key-Value Stores."

  IEEE/ACM Transactions on Networking (TON 2023)

 • Shixiong Zhao, Fanxin Li, Xusheng Chen, Xiuxian Guan, Jianyu Jiang, Dong Huang, Yuhao Qing, Sen Wang, Peng Wang, Gong Zhang, Cheng Li, Ping Luo, Heming Cui.
  “vPipe: A Virtualized Acceleration System for Achieving Efficient and Scalable Pipeline Parallel DNN Training.”
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS 2021)

 • Cheng Li, Hao Chen, Chaoyi Ruan, Xiaosong Ma, Yinlong Xu.
  “Leveraging NVMe SSDs for Building A Fast, Cost-EffectiveLSM-tree Based KV Store.”
  ACM Transactions on Storage (ACM TOS 2021)

 • Liangliang Xu, Min Lyu, Qiliang Li, Lingjiang Xie, Cheng Li and Yinlong Xu.
  “SelectiveEC: Towards Balanced Recovery Load on Erasure-coded Storage Systems.”
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS 2021)

 • Liangliang Xu, Min Lyu, Zhipeng Li, Cheng Li and Yinlong Xu.
  “A Data Layout and Fast Failure Recovery Scheme for Distributed Storage Systems with Mixed Erasure Codes.”
  IEEE Transactions on Computers (TC 2021)

 • Si Wu, Zhirong Shen, Patrick P. C. Lee, Yinlong Xu.
  “Optimal Repair-Scaling Trade-off in Locally Repairable Codes: Analysis and Evaluation.”
  TPDS’21

 • Youhui Bai, Cheng Li, Zhiqi Lin, Yufei Wu, Youshan Miao, Yunxin Liu, Yinlong Xu.
  “Efficient Data Loader for Fast Sampling-based GNN Training on Large Graphs”
  TPDS’21

 • Wenzheng Xu, Weifa Liang, Xiaohua Jia, Haibin Kan, Yinlong Xu, Xinming Zhang.
  “Minimizing the Maximum Charging Delay of Multiple Mobile Chargers Under the Multi-Node Energy Charging Scheme”
  IEEE Transactions on Mobile Computing,2021,20(5): 1846-1861.

 • Xin Wang, Yinlong Xu, Richard T.B. Ma.
  “Paid Peering, Settlement-Free Peering, or Both?”
  IEEE/ACM Transactions on Networking,2021,29(2): 585-594.

 • Rui Wang, Yongkun Li, Shuai Lin, Hong Xie, Yinlong Xu, and John C.S. Lui.
  “On Modeling Influence Maximization in Social Activity Networks under General Setings”
  ACM Trans. Knowl. Discov. Data.

 • Chengjin Tian, Yongkun Li, Si Wu, Jinzhong Chen, Liu Yuan, Yinlong Xu.
  “Popularity-based Online Scaling for RAID Systems under General Settings”
  IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 39(10): 2911-2924 (2020).

 • Liangliang Xu, Min Lyu, Zhipeng Li, Yongkun Li, Yinlong Xu.
  “Deterministic Data Distribution for Efficient Recovery in Erasure-Coded Storage Systems”
  TPDS’20

 • Yongkun Li, Helen H. W. Chan, Patrick P. C. Lee, and Yinlong Xu.
  “Enabling Efficient Updates in KV Storage via Hashing: Design and Performance Evaluation”
  ACM Transactions on Storage (TOS), 15(3), Aug. 2019.

 • Youxu Chen, Cheng Li, Min Lv, Xinyang Shao, Yongkun Li, Yinlong Xu.
  “Explicit Data Correlations-Directed Metadata Prefetching in Distributed File Systems”
  TPDS’19.

 • Wenlong Ma, Yuqing Zhu, Cheng Li, Mengying Guo and Yungang Bao.
  “BiloKey : A Scalable Bi-Index Locality-Aware In-Memory Key-Value Store”.
  TPDS’19.

 • Zhang Qiang, Liang Jie, Xu Yinlong, Li Yongkun.
  “Research of SSD Array Architecture Based on Workload Awareness”.
  计算机研究与发展, 2019, 56(4): 755-766.

 • Helen H. W. Chan,Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, and Yinlong Xu.
  “Elastic Parity Logging for SSD RAID Arrays: Design, Analysis, and Implementation.”
    Accepted for publication in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS).

 • Yongkun Li, Neng Wang, Chengjin Tian, Si Wu, Yueming Zhang, Yinlong Xu.
  “A Hierarchical RAID Architecture Towards Fast Recovery and High Reliability.”
    IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. (TPDS)29(4): 734-747 (2018).

 • Min Lyu, Dong Su, and Ninghui Li.
  “Understanding the Sparse Vector Technique for Differential Privacy.”
    PVLDB 10(6): 637-648 (2017).

 • Dong Su, Jianneng Cao, Ninghui Li, Elisa Bertino, Min Lyu and Hongxia Jin.
  “Differentially Private K-Means Clustering and a Hybrid Approach to Private Optimization.”
    ACM Trans. Priv. Secur. 20(4): 16:1-16:33 (2017).

 • Xin Wang, Richard T.B. Ma, and Yinlong Xu.
  “The Role of Data Cap in Optimal Two-Part Network Pricing.”
    IEEE/ACM Transactions on Networking, 2017, 25(6):3602-3615.

 • Yongkun Li, Biaobiao Shen, Yubiao Pan, Yinlong Xu, Zhipeng Li, and John C. S. Lui.
  “Workload-aware Elastic Striping with Hot Data Identification for SSD RAID Arrays.”
    IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2017, 36(5): 815-828.

 • Yongkun Li, Patrick P. C. Lee and John C. S. Lui.
  “Analysis of Reliability Dynamics of SSD RAID.”
    IEEE Transactions on Computers (TC), 65(4):1131-1144, April 2016.

 • Xin Wang, Richard T. B. Ma and Yinlong Xu.
  “The role of data cap in two-part pricing under market competition.”
    IEEE Network, 2016, 30(2):12-17.

 • Valter Balegas, Cheng Li, Mahsa Najafzadeh, Daniel Porto, Allen Clement, Sergio Duarte, Carla Ferreira, Johannes Gehrke, João Leitão, Nuno Preguiça, Rodrigo Rodrigues Marc Shapiro and Viktor Vafeiadis.
  “Geo-Replication: Fast If Possible, Consistent If Necessary.”
    In Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering. IEEE Computer Society. 2016.

 • Si Wu, Yinlong Xu, Yongkun Li and Zhijia Yang.
  “I/O-Efficient Scaling Schemes for Distributed Storage Systems with CRS Codes.”
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed System, 2016, 27(9): 2639-2652.

 • Yubiao Pan, Yongkun Li, Yinlong Xu and Biaobiao Shen.
  “DCS: Diagonal Coding Scheme for Enhancing the Endurance of SSD-based RAID Arrays.”
    IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2016, 35(8): 1372-385.

 • Detian Zhang, Chi-Yin Chow, Qing Li, Xinming Zhang and Yinlong Xu.
  “A Spatial Mashup Service for Efficient Evaluation of Concurrent k-NN Queries.”
    IEEE Transactions on Computers, 2016, 65(8):2428-2442.

 • Yunfeng Zhu, Jian Lin, Patrick P.C. Lee and Yinlong Xu.
  “Boosting Degraded Reads in Heterogeneous Erasure-Coded Storage Systems.”
    IEEE Transaction on Computers, 2015, Vol. 64, No. 8, pp:2145-2157.

 • Xiumin Wang, Chau Yuen, Tiffany Jing Li, Wentu Song and Yinlong Xu.
  “Minimizing Transmission Cost for Third-Party Information Exchange with Network Coding.”
    IEEE Transactions on Mobile Computing, 2015, Vol. 14, No. 6, pp:1218-1230.

 • Yongkun Li and John C. S. Lui.
  “Friends or Foes: Distributed and Randomized Algorithms to Determine Dishonest Recommenders in Online Social Networks.”
    IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 9(10):1695-1707, Oct. 2014.

 • Xiumin Wang, Chau Yuen and Yinlong Xu.
  “Coding based Data Broadcasting for Time Critical Applications with Rate Adaptation.”
    IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, Vol.  63, No. 5, pp:2429-2442.

 • Yunfeng Zhu, Patrick P. C. Lee, Yinlong Xu, Yuchong Hu and Liping Xiang.
  “On the Speedup of Recovery in Large-Scale Erasure-Coded Storage Systems.”
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2014, Vol.  25, No. 7, pp:1830-1840.

 • Jianhua Li, Liang Shi, Qing’an Li, Chun Jason Xue, and Yinlong Xu.
  “Thread Progress Aware Coherence Adaption for Hybrid Cache Coherence Protocols.”
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2014, Vol.  25, No. 10, pp:2697-2707.

 • Jianhua Li, Liang Shi, Chun J Xue, and Yinlong Xu.
  “Dual Partitioning Multicasting for High-Performance On-Chip Networks.”
    Journal of Parallel and Distributed Computing, 2014, Vol.  74, No. 1, pp:1858-1871.

 • Xiaohu Wu, Yinlong Xu, Chau Yuen, and Liping Xiang.
  “A Tag Encoding Scheme against Pollution Attack to Linear Network Coding.”
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2014, Vol. 25, No. 1, pp: 33-42.

 • Silei Xu, Runhui Li, Patrick P.C. Lee, Yunfeng Zhu, Liping Xiang, Yinlong Xu, and John C.S. Lui.
  “Single Disk Failure Recovery for X-code-based Parallel Storage Systems.”
    IEEE Transactions on Computers, 2014, Vol. 63, Iss. 4, pp:995-1007.

 • Yongkun Li, and John C. S. Lui.
  “Epidemic Attacks in Network-Coding Enabled Wireless Mesh Networks: Detection, Identification and Evaluation.”
    IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC),12(11):2219-2232, Nov. 2013.

 • Jianhua Li, Liang Shi, Qingan Li, Chun Jason Xue, Yiran Chen, Yinlong Xu, and Wei Wang.
  “Low-Energy Volatile STT-RAM Cache Design through Cache Coherence Enabled Adaptive Refresh.”
    ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, 2013, Vol. 5, No. 1, pp: 5:1-5:23.

 • Xiumin Wang, Jianping Wang, Kejie Lu, and Yinlong Xu.
  “GKAR: A Novel Geographic K-Anycast Routing for Wireless Sensor Networks.”
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, No. 5, pp. 916-925, May 2013.

 • Cheng Zhan, Victor Lee, Jianping Wang, and Yinlong Xu.
  “Coding-Based Data Broadcast Scheduling in On-Demand Broadcast.”
    IEEE Transactions on Wireless Communications, 2011, Nov., Vol. 10, No. 11, pp:3774 – 3783.

 • Liping Xiang, Yinlong Xu, John C.S. Lui, Qian Chang, Yubiao Pan, and Runhui Li.
  “A Hybrid Approach of Failed Disk Recovery Using RAID-6 Codes: Algorithms and Performance Evaluation.”
    ACM Transactions on Storage. Volume 7 Issue 3, October 2011, pp:11:1-11:34.

 • Shiliang Li, Jianping Wang, Chunming Qiao, and Yinlong Xu.
  “Mitigating Packet Reordering in FiWi Networks.”
    IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, Feb. 2011, Vol.3, Issue 2, 134-144.

 • Yuchong Hu, Yinlong Xu, Xiaozhao Wang, Pei Li, and Cheng Zhan.
  “Cooperative Recovery of Distributed Storage Systems from Multi-Losses with Network Coding.”
    IEEE J. on Selected Areas in Communications. Feb. 2010, Volume 28, Issue 2, pp:268-276.

 • F. Liang, R. Brent, Y.L. Xu, and Q.S. Wang.
  “Minimum-Energy All-to-All Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks.”
    IEEE Trans. on Wireless Communications, 2009, Vol. 8, No. 11, 5490-5499.

 • Kun Wang, Fan Yang, Qian Zhang, and Yinlong Xu.
  “Modeling path capacity in multi-hop IEEE 802.11 networks for QoS services.”
    IEEE Trans. on Wireless Communications, 2007, Vol. 6, No. 2, pp:738-749.

 • Kun Wang, Fan Yang, Qian Zhang, Dapeng Oliver Wu, and Yinlong Xu.
  “Energy Efficient Cooperative Rate Adaptation in IEEE 802.11-based Multi-hop Networks.”
    IEEE Transactions on Vehicular Technology, v 56, n 2, March, 2007, p 888-898.

 • Ya-feng Wu, Yin-long Xu, and Guo-liang Chen.
  “Approximation Algorithms for Steiner Connected Dominating Set.”
    J.of Computer Sci. & Tech. 2005, 20 (5): 713-716. (SCI 收录)

 • XU Yinlong, LI Lin, CHEN Guoliang, WAN Yingyu, and Guo Weijun.
  “Multicasting and Broadcasting in Undirected WDM Networks and QoS Extensions of Multicasting.”
    Int. J. of Foundation of Computer Sci.. 2004, 15(1):187-203.

地址:安徽省合肥市蜀山区复兴路 中国科学技术大学(高新校区)信智大楼 702 703 710室
电话:0551-63602430

Copyright © 2023 先进数据系统实验室 All Rights Reserved

网站制作与维护:卫来科技 提供